§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin forum dyskusyjnego (zwany dalej także “Regulaminem”) określa zasady korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną, umożliwiającej dodawanie komentarzy pod tekstami umieszczonymi w portalu boardpc.pl (zwanego dalej także “Forum”).

 2. Usługa, o której mowa w Regulaminie, jest świadczona przez boardpc.pl.

 3. Usługa polega na umożliwieniu publikowania (rozpowszechniania) za pośrednictwem Forum pomysłów, opinii, komentarzy, pytań, informacji i innych danych, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.

 4. Z Forum mogą korzystać pełnoletni użytkownicy Internetu. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z Forum wyłącznie za wiedzą i zgodą ich przedstawicieli ustawowych.

 5. Użytkownicy korzystający z Forum, dokonując wpisów, akceptują warunki określone w Regulaminie i zobowiązują się do przestrzegania obowiązków wynikających z Regulaminu.

 6. boardpc.pl zachowuje prawo do uniemożliwienia Użytkownikowi dalszego korzystania z Forum w dowolnym momencie, w szczególności ze względów technicznych lub na skutek naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu.

 7. boardpc.pl nie ma obowiązku rozpowszechniania za pośrednictwem Forum wypowiedzi, treści i danych dostarczanych przez Użytkownika. boardpc.pl zachowuje prawo do zaprzestania rozpowszechniania wszystkich lub tylko wybranych wypowiedzi, treści i danych upublicznionych przez Użytkownika za pośrednictwem Forum i uniemożliwienia dostępu do tych wypowiedzi, treści i danych użytkownikom Internetu.

 8. boardpc.pl zastrzega sobie prawo moderowania Forum oraz redagowania treści komentarzy i wpisów.

 9. Użytkownik korzystający z Forum nie może mieć z tego tytułu jakichkolwiek roszczeń finansowych wobec kogokolwiek.

 10. Użytkownik jest uprawniony do zaprzestania korzystania z Forum w dowolnym momencie, co jednak nie pozbawia boardpc.pl prawa do korzystania z wypowiedzi, treści i danych uprzednio dostarczonych i rozpowszechnionych przez Użytkownika za pośrednictwem Forum.

§2 Zasady korzystania z Forum

 1. Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z Forum zgodnie z postanowieniami Regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa.

 2. Użytkownicy zobowiązani są do powstrzymania się od rozpowszechniania za pośrednictwem Forum wszelkich treści o charakterze bezprawnym.

 3. Zabronione jest dokonywanie za pośrednictwem Forum jakichkolwiek działań naruszających powszechnie obowiązujące przepisy prawa. W szczególności niedozwolone jest wykorzystywanie Forum do:

  a) rozpowszechniania treści naruszających dobra osobiste osób trzecich (w tym innych użytkowników Forum) lub zagrażających naruszeniem takich dóbr osobistych,

  b) podejmowania działań spełniających znamiona przestępstwa lub zachęcających do popełniania przestępstw (w tym zniesławienia lub pomówienia),

  c) wzywania do nienawiści rasowej, wyznaniowej lub etnicznej,

  d) propagowania przemocy i agresji,

  e) propagowania alkoholu, środków odurzających, narkotyków oraz pornografii,

  f) rozpowszechniania treści reklamowych i promocyjnych,

  g) rozpowszechniania materiałów naruszających (bądź zagrażających) prawom autorskim i pokrewnym osób trzecich,

  h) rozpowszechniania materiałów naruszających lub zagrażających prawom własności przemysłowej (w tym prawom z rejestracji znaku towarowego lub patentu) lub innym prawom osób trzecich,

  i) naruszania praw wydawcy portalu,

  j) umieszczania treści przesyłanych na zasadzie łańcuszka,

  k) rozpowszechniania danych teleadresowych,

  l) rozpowszechniania danych informatycznych zawierających wirusy komputerowe lub inne informatyczne rozwiązania niszczące,

  m) rozpowszechniania treści naruszających zasady współżycia społecznego,

  n) rozpowszechniania wulgaryzmów, treści obraźliwych, obscenicznych lub naruszających powszechnie uznawane zasady etyczne i zasady kultury osobistej,

  o) rozpowszechniania informacji o nielegalnym oprogramowaniu (w tym sposobach jego pozyskania).

 4. Forum przeznaczone jest do rozpowszechniania treści w języku polskim. boardpc.pl apeluje o używanie polskich liter przy tworzeniu komentarzy i wpisów, a także stosowanie wielkich liter tylko w uzasadnionych przypadkach.

 5. Użytkownicy zobligowani są do publikowania na Forum wyłącznie treści zgodnych z tematyką tekstu. Zakazuje się publikowania w poszczególnych wątkach dyskusyjnych treści niezwiązanych z tematem wiodącym dyskusji.
  Wyjątkiem od tej reguły jest wątek historyczny “Poprawione P67 jednak szybciej na rynku”.
  Zakazuje się publikowania w poszczególnych wątkach dyskusyjnych treści politycznych. Wyjątkiem są wątki w kategorii Polityka.

 6. Publikowanie na Forum informacji handlowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (w tym reklam, materiałów promocyjnych, komunikatów PR, itp.) oraz innych treści o charakterze komercyjnym, bez uprzedniej pisemnej (pod rygorem nieważności) zgody boardpc.pl jest zabronione.

 7. Te same treści (wypowiedzi) nie mogą być publikowane więcej niż raz i nie mogą być powtarzane w różnych miejscach Forum. boardpc.pl zachowuje prawo usuwania duplikatów i powtórzeń w dowolnym momencie.

 8. Niedopuszczalne jest publikowanie za pośrednictwem Forum pytań lub problemów wraz z żądaniem przesłania odpowiedzi na indywidualny adres poczty elektronicznej lub za pomocą innego kanału porozumiewania się na odległość. Forum przeznaczone jest do otwartej wymiany informacji, dostępnej publicznie dla wszystkich Użytkowników i Czytelników.

 9. Zabrania się tworzenia wielu kont przez jednego użytkownika (tzw. multikonta).

 10. W wątkach w dziale [Giełda/Sprzedam] należy zawsze zaproponować ceny na wystawione towary oraz zabrania się wklejania linków do portali aukcyjnych.

§3 Prawa autorskie

 1. Użytkownicy zobligowani są do rozpowszechniania za pośrednictwem Forum wyłącznie treści (wypowiedzi) własnego autorstwa. W przypadku posłużenia się utworami lub wypowiedziami innych osób, Użytkownicy zobligowani są do jednoznacznego wskazania cytatu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Ilekroć mowa jest o “Utworze”, rozumie się przez to każdą wypowiedź Użytkownika jego autorstwa zamieszczoną przez niego na Forum, którą można uznać za utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 2. W zamian za świadczenie usługi umożliwienia korzystania z Forum Użytkownik upoważnia boardpc.pl do korzystania z Utworu bez ograniczeń czasowych, terytorialnych i ilościowych.

§4 Postanowienia końcowe

 1. boardpc.pl nie odpowiada za treść wypowiedzi publikowanych na Forum.

 2. Każdy z Użytkowników ponosi wyłączną i osobistą odpowiedzialność wobec boardpc.pl i osób trzecich za zamieszczenie na Forum wypowiedzi naruszającej przepisy prawa lub zasady wynikające z niniejszego Regulaminu.

 3. Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną boardpc.pl nie jest zobowiązana do sprawdzania danych przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych za pośrednictwem Forum. boardpc.pl zachowuje jednak prawo do kontrolowania treści i danych dostarczanych przez Użytkowników w celu rozpowszechniania za pośrednictwem Forum, ich redagowania i moderacji, a także odmowy ich rozpowszechnia lub zaprzestania dalszego rozpowszechniania.

 4. boardpc.pl zastrzega sobie prawo do ujawnienia posiadanych danych dotyczących Użytkownika na żądanie uprawnionego organu, jeżeli w stosunku do Użytkownika zostanie wszczęte postępowanie karne lub cywilne mające związek z aktywnością Użytkownika na Forum. Korzystanie z Forum jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez Użytkownika treści niniejszego punktu.

 5. boardpc.pl zastrzega sobie prawo usunięcia konta użytkownika bez podania przyczyny, jeśli nazwa nie spełnia norm społecznych (m.in. słowa powszechnie uznawane za wulgarne, nieprzyzwoite, bądź obrażające grupy społeczne, religijne bądź inne).

 6. Konta użytkowników boardpc.pl zakładane przy użyciu tymczasowych lub jednorazowych adresów e-mail zostaną zdezaktywowane lub usunięte przez administrację serwisu.

 7. Konto użytkownika może zostać usunięte na jego prośbę (po uprzednim wysłaniu wiadomości na adres @moderatorzy).

 8. boardpc.pl dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Forum oraz udzielania pomocy Użytkownikom w rozwiązywaniu problemów dotyczących jego funkcjonowania.

 9. Wszelkie problemy związane z funkcjonowaniem Forum oraz przypadki naruszenia Regulaminu należy zgłaszać na adres: [email protected].

 10. boardpc.pl może czasowo zawiesić działalność Forum bez podania przyczyny. Powyższe nie będzie powodowało powstania jakichkolwiek roszczeń Użytkowników wobec boardpc.pl.

 11. Korzystanie z Forum jest równoznaczne z akceptacją przez Użytkownika treści niniejszego Regulaminu wraz ze zobowiązaniem się tego Użytkownika do przestrzegania Regulaminu w całości.

 12. boardpc.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w treści niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany wchodzą w życie w momencie ich opublikowania.